Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. – in memoriam

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
s hlubokým zármutkem oznamuje,
že v pondělí dne 26. června 2017
neočekávaně zemřel ve věku 74 let

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

emeritní přednosta
Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

 

Pan profesor se narodil nedaleko Chrudimi v roce 1943, promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1965 – obor studia stomatologie, obor všeobecného lékařství na téže fakultě absolvoval v rámci individuálního studijního plánu v roce 1976.

Po promoci v letech 1965–1967 pracoval jako obvodní stomatolog v OÚNZ Nymburk, v dubnu 1968 nastoupil do funkce sekundárního lékaře lůžkového oddělení na I. Stomatologické klinice 1. LF UK a FN-2 v Praze, kde od té doby pracoval bez přerušení tedy 49 let. V roce 1986 byl ustanoven do funkce klinického asistenta, podílel se na výuce studentů stomatologického i všeobecného směru, v roce 1983 obhájil kandidátskou dizertační práci, jako docent pro obor stomatologie habilitoval v roce 1988, v roce 1990 obhájil doktorskou práci a byl jmenován univerzitním profesorem pro obor stomatologie.

V letech 1998–2012 zastával funkci přednosty Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, proděkanem 1. lékařské fakulty byl v letech 1998–2005. Od roku 1998 zastával funkci vedoucího subkatedry orální a maxilofaciální chirurgie IPVZ.

V rámci postgraduální výchovy absolvoval v letech 1970–1971 stáž na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady v Praze, v roce 1984–1985 pracoval na Klinice maxilofaciální chirurgie Univerzitní nemocnice ve Vídni, krátkodobé studijní pobyty absolvoval opakovaně na univerzitních klinikách maxilofaciální chirurgie a onkologie ve Francii, Velké Británii, Spojených státech a v bývalém Sovětském svazu.

Několik funkčních období byl členem vědeckých rad MZ ČR, UK, 1. LF UK a VFN v Praze, je zakládajícím členem České lékařské akademie, byl členem Čestné rady a Vědecké rady České stomatologické komory, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Čestným členem polské společnosti maxilofaciální chirurgie. Zúčastnil se práce redakčních rad časopisů Choroby hlavy a krku – Head and Neck Diseases, Progresdent, Prague Medical Report, Medicína a umění. V domácím a zahraničním písemnictví publikoval 186 prací, je autorem nebo spoluautorem 10 monografií a 8 vysokoškolských učebnic nebo skript.

Za svou práci byl mnohokrát oceněn, dostal mimo jiné Cenu českého literárního fondu, Cenu Československé sekce lékařské společnosti JEP, Medaile za rozvoj 1. LF UK Praha, Pamětní medaile Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, Pamětní medaile Masarykovy univerzity v Brně, Stříbrná a Zlatá medaile Univerzity Karlovy, v roce 1985 získal Cenu ministra zdravotnictví ČR za výzkum, v roce 2013 byl uveden do Síně slávy ČSK a byl

oceněn jako Osobnost české stomatologie, ve stejném roce obdržel Cenu J. Hlávky za pedagogickou a výzkumnou činnost, v roce 2015 se stal laureátem Maydlovy přednášky Spolku lékařů v chirurgii, v červnu 2015 byl vyznamenán Cenou J. E. Purkyně jako uznání za mimořádné zásluhy a rozvoj oboru stomatologie a za celoživotní vědeckou práci.

Mimo těchto odborných kvalit jsme ho všichni znali jako člověka, velmi skromného, pracovitého a klidného, který neváhal vyjít vstříc pacientům i kolegům nehleděna na svůj čas. Právě lidský rozměr jeho charakteru mu dával velikost a charisma, které nám bude navždy chybět.

Poslední rozloučení bude v úzkém kruhu rodiny.

Čest jeho památce!

Pietní akt proběhne v pondělí 3. července 2017 od 10.00 do 16.00 hodin
v Císařském sále v Karolinu, Ovocný trh 3, Praha 1.
S panem profesorem MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc., se můžete v průběhu dne rozloučit, podepsat se do pamětní knihy a položit květiny.

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
121 08 Praha 2, Kateřinská 32