Brno

Historie kliniky

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno vznikla v roce 1999 sloučením dvou pracovišť maxilofaciální chirurgie I. a II. stomatologické kliniky LF MU.

Počátky stomatochirurgie v Brně však sahají až do první poloviny 20. století, a to do roku 1919, kdy v impozantní budově na Šilingrově náměstí vznikla stomatologická klinika. Zde bylo v původním Městském dvoře od roku 1914 umístěno městské zubní ambulatorium. Ovšem prostory byly značně omezené, větší stomatochirurgické výkony musely být prováděny v Zemské nemocnici na Pekařské ulici. Prvním přednostou kliniky byl jmenován dr. František Bažant z Prahy, který byl v Brně jmenován profesorem. Za jeho působení byly prostory kliniky rozšířeny a prakticky vzniklo druhé nejstarší univerzitní stomatologické pracoviště. Odborně se zabýval zejména problematikou resekcí kořenových hrotů, obtížnému prořezávání zubů moudrosti a osteomyelitidě dolní čelisti.

Přechodně v letech 1943–1945 převzal vedení kliniky dr. Jaroslav Klimeš, kterému se podařilo pracoviště rozšířit a otevřít lůžkové oddělení s operačním sálem. V roce 1945 ho ve vedení kliniky vystřídal doc. František Radkovec, který jako první v roce 1935 na pracovišti habilitoval. Publikoval odborná sdělení o sialolitiáze, retinovaných zubech, alergických reakcích, nádorech a o komplikacích extrakcí zubů.

Po skončení nacistické okupace byla také obnovena výuka studentů lékařské fakulty. Záhy byla zahájena i na brněnské II. stomatologické klinice, která vznikala od roku 1948. V roce 1957 získal docenturu dlouholetý asistent kliniky dr. Miloň Filipinský a týž rok převzal vedení I. stomatologické kliniky od prof. Radkovce, který na klinice působil 35 let. Po tragickém úmrtí prof. Filipinského byl vedením kliniky pověřen na čtyři roky doc. MSDr. Vladimír Šícha, CSc., z lékařské fakulty v Hradci Králové.

Po dalším rozšíření a modernizování kliniky byl přednostou v roce 1972 jmenován doc. MUDr. Lubomír Oudrán, CSc., který na klinice působil až do své smrti v roce 1990. Za jeho funkce jednotlivá oddělení kliniky téměř zcela obsadila budovu na Šilingrově náměstí a počet zaměstnanců se významně zvýšil. Zasloužil se zejména o rozvoj a výzkum v oblasti využití řízené kryodestrukce tumorů orofaciální oblasti. Na klinice byla v té době vypracována základní koncepce ošetření sdružených poranění v Jihomoravském kraji a byla propracována taktika ošetření maxilofaciální oblasti u polytraumat a také založena výjezdová operační skupina, která poranění v orofaciální oblasti ošetřovala přímo v okresních nemocnicích.

Jeho nástupce doc. MUDr. Boris Bílý, CSc., který již v roce 1973 se spolupracovníky ověřil metodu zavádění nitrokostních implantátů, působil na klinice pouze jeden rok. V roce 1990 byl po řádném konkurzu přednostou jmenován doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. Po restitucích budov I. i II. stomatologické kliniky zabezpečil doc. M. Machálka spojení lůžkových oddělení obou klinik a v roce 1999 vyjednal pokračování samostatné Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno. V roce 2010 převzal po doc. Machálkovi funkci přednosty doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

Historie brněnské II. stomatologické kliniky se začíná odvíjet od roku 1945, kdy se zrodila myšlenka otevřít další stomatologické pracoviště, ideálně v areálu Fakultní nemocnice v Pekařské ulici. Tato myšlenka se zrealizovala a stomatologické oddělení bylo oficiálně otevřeno na jaře roku 1948 – a z něj postupně vzniká po přestavbě bývalého židovského gymnázia v Hybešově ulici v září 1960 II. stomatologická klinika.

Zde se prvním vedoucím pracoviště stává v roce 1946 prim. MUDr. Jaroslav Klimeš, který sem přestoupil z I. stomatologické kliniky. V roce 1958 ho vystřídal prim. MUDr. Zdeněk Vejrosta, pozdější docent a přednosta v letech 1970 až 1976, který se věnoval mimo jiné zavádění dentálních implantátů. Před ním v letech 1960 až 1970 přednostenskou funkci zastával prof. MUDr. Josef Švejda, DrSc. Do funkce přednosty byl po doc. Vejrostovi jmenován doc. MUDr. Jan Cecava, CSc. Na klinice se vypracoval klinický model komplexní a integrované terapie nádorového onemocnění v orofaciální oblasti. Jako poslední dva přednostové na klinice působili prof. MUDr. Alena Dapeci, DrSc., která byla také proděkankou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro stomatologii, a prof. MUDr. Josef Bilder, CSc., který se po příchodu na kliniku věnoval komplexní terapii nádorů orofaciální oblasti. Byl průkopníkem regionální perfuze nádorů cytostatiky. Přednostou byl jmenován v roce 1990. O rok později byl také zvolen děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 1994 zastával funkci přednosty II. stomatologické kliniky prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

Současnost kliniky

Nyní je Klinika ústní čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno situována do 17. podlaží lůžkového traktu Fakultní nemocnice Brno na Jihlavské ulici v Brně-Bohunicích. Na klinice v současnosti působí 18 lékařů a 25 sester. Primářem kliniky je MUDr. Petr Pokorný a zástupcem přednosty pro školství MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.

Klinika nyní využívá tři ambulance, dále specializovanou ambulanci pro onkologické pacienty a ortognátní poradnu, převazovnu, dva operační sálky pro dentoalveolární chirurgii a v rámci centrálních operačních sálů nemocnice jeden velký operační sál. Lůžkové oddělení disponuje pěti standardními pokoji po třech lůžkách, jedním pooperačním pokojem se třemi lůžky a jedním nadstandardním pokojem pro jednoho pacienta nebo pacienta s doprovodem.

Klinika zabezpečuje nepřetržitou akutní maxilofaciálněchirurgickou péči a je integrální součástí Traumacentra FN Brno, které je největší svého druhu v ČR. Kromě řešení úrazů klinika poskytuje také komplexní chirurgickou terapii nádorů orofaciální oblasti, a to včetně mikrochirurgických rekonstrukčních výkonů ve spolupráci s Klinikou popálenin a plastické chirurgie. V neposlední řadě klinika zabezpečuje také chirurgickou korekci čelistních anomálií a syndromu obstrukční spánkové apnoe. Ve spolupráci s rehabilitačním oddělením poskytuje pacientům rehabilitaci temporomandibulárního kloubu.

Spádovou oblastí kliniky jsou Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, což představuje téměř 1,8 milionů obyvatel. Pod záštitou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně probíhá na klinice výuka studentů zubního a všeobecného lékařství jak v českém, tak v anglickém jazyce.