Prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. – in memoriam

Dne 1. 5. 2017 náhle zemřel ve věku 87 let prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc., bývalý přednosta III. Stomatologické kliniky LF UP v Olomouci. Po promoci na Lékařské fakultě UK v Praze a krátkém působení na stomatologickém odd. polikliniky v Lanškrouně nastoupil jako asistent na Stomatologickou kliniku LF UP v Olomouci, kde pracoval pod vedením doc. Šimka. V roce 1959 se stal vedoucím lékařem stomatochirurgického odd.  a  v  roce 1979 přednostou III. stomatologické kliniky LF UP, specializované na ústní, čelistní a obličejovou chirurgii. V této funkci setrval až do odchodu do důchodu v roce 1995. Jako emeritní přednosta se na provozu kliniky podílel prakticky až do svého úmrtí.

Prof. Jirava soustředil svůj odborný zájem a bohaté publikační aktivity na problematiku čelistní traumatologie. Ve své kandidátské dizertační práci se zabýval metodami subkortikální osteosyntézy při ošetření zlomenin dolní čelisti, habilitační práce byla zaměřena na problematiku zubů v lomných štěrbinách čelistních zlomenin. V doktorské dizertaci zpracoval tématiku hydraulických zlomenin spodiny očnice. Dlouhá léta pracoval jako vedoucí redaktor časopisu Česká stomatologie.

Prof. Jirava byl čestným členem České a Slovenské stomatologické společnosti, členem Akademie věd New York a Pierre Fauchard Academy (USA) a nositelem celé řady národních a zahraničních ocenění. Zasloužil se o vybudování specializovaného pracoviště maxilofaciální chirurgie na Lékařské fakultě v Olomouci a vychoval řadu odborníků.

Čest jeho památce!

Spolupracovníci