Volby do orgánů organizační složky České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s.

Volby do orgánů organizační složky České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s.

Výbor České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 2/11/2017 o konání voleb pro období od  02/2018 do 02/2022

A. Volby se konají do:
a) výboru, voleno bude 7 osob
b) revizní komise, voleny budou 3 osoby

B. Forma voleb:   volby proběhnou elektronicky, jednokolově

C. Volební komise: výbor zvolil za členy volební komise:
a) MUDr. Jiří Stránský – předseda
b) MUDr. Michal Šipoš – člen
c) MUDr. Tomáš Křiva – člen

Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

D. Funkčnost e-mailových adres členů:

Volební komise obešle do 10/12/2017 všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které byly členem nahlášeny) s informacemi o konání elektronických voleb a vyzve je, aby se do 15/12/2017 potvrdili funkčnost své e-mailové adresy.
Pokud má člen v centrální evidenci členů uvedeno více e-mailových adres, musí si pro elektronickou volbu vybrat jednu, tuto při elektronické volbě používat.

E. Návrhy kandidátů:

Po přihlášení do volebního systému gReception se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů OS. Z tohoto seznamu může volič do 10/1/2018 zaškrtnout své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise.

F. Kandidátní listina:

Na základě navržených kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Obě kandidátní listiny zveřejní do 15/1/2018 na internetových stránkách OS www.mfch.cz

G. Volební lístky:

Volební komise vypracuje na základě kandidátních listin 2 volební lístky.

H. Volby do výboru a revizní komise:

Každému voliči bude ze systému gReception  zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách.
Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro volbu do výboru a revizní komise. Pod stejným heslem (jaké zadal při registraci) se člen přihlásí k volbě. Volič zaškrtne daný počet kandidátů a odešle vyplněné formuláře. Systém umožní odeslat formulář i v případě zaškrtnutí menšího počtu kandidátů jak do výboru, tak i do revizní komise, neumožní zaškrtnou kandidátů více. Volit je možno do 31/1/2018
Po ukončení volby bude mít volič možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidí svojí vlastní volbu, nebude ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat.

I. Výsledky voleb:

Volební komise obdrží výsledky voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu a průběhu voleb. Poté sepíše zápis o výsledcích voleb, který podepíší členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.
Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise.
Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise.
Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba tím, že je zveřejní na internetových stránkách OS, příp. v časopise apod.

J. Stížnosti:

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise uvedenou výše v části hlasování. Stížnost musí obsahovat stručný popis toho, v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

K. Archivace:

Protokol, hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje OS po dobu pěti roků.

L. Další podrobnosti může po projednání se sekretariátem ČLS JEP upravit podle potřeby volební komise.

 

Dne 20/11/2017
Doc. MUDr. René Foltán, PhD.
v.r.

stáhni celý dokument: volby 2018

 

*Global Services & Assistance s.r.o. a jejich systém gReception