Vznik mezioborové „České společnosti rekonstrukční mikrochirurgie ČLS JEP“

Souhlas s členstvím v ČSRM
Průvodní dopis

Zdůvodnění návrhu na založení České společnosti rekonstrukční mikrochirurgie (ČSRM) jako nové organizační složky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

Milí přátelé, kamarádi, kolegové,

Byl bych společně s dalšími kolegy velmi rád, kdybyste společně s námi založili a přidrželi při životě společnost rekonstrukčních chirurgů, která by i s Vaší pomocí ráda vznikla… proč ??:

 1. Chceme být členy Evropské federace společností pro mikrochirurgii (European Federation of Societies for Microsurgery) a Světové společnosti rekonstrukční mikrochirurgie (World Society for Reconstructive Microsurgery)

 2. Chceme spojovat obory, které běžně spolupracují:

 • úrazové chirurgy – spolupráce v krytí defektů měkkých tkání

 • chirurgy ruky-kromě poranění samozřejmě i rekonstrukce člunkovité, poloměsičité kosti a jiných deformit na ruce…

 • maxilofaciální chirurgy a otorhinolaryngology – zabývajícími se defekty po resekcích tumorů, ale i poúrazovými deformitami v oblasti hlavy a krku

 • onkochirugy zabývající se chirurgií prsou – součástí ablační chirurgie je jistě i rekonstrukční část chirurgie prsu

 • ortopedy – kromě poúrazových defektů bychom rádi aktivněji spolupracovali na onkochirugii sarkomů

 • neurochirurgové – společnou je péče o pacienty s poraněním brachiálního plexu, paréz faciálního nervu

 • kardiochirurgy – péče o defekty vzniklé po sternotomiích, péče o pacienty s pectus excavatum

 • všeobecné chirurgy, krytí defektů po rozsáhlých resekcích tumorů pánve

 • hrudní chirurgy – krytí defektů hrudní stěny

 • gynekology-péče o pacienty s lymfedémem končetin po lymfadenektomiích pánve

 • neoperační obory, které jsou často součástí mezioborových komisí jako jsou onkologové, radiologové, radioterapeuti, ale i ergoterapeuti…

 1. Podmínkou pořádání třeba celosvětového kongresu zabývající se rekonstrukční mikrochirurgií pod organizací WSRM je vznik národní společnosti, která má minimálně 50 členů, musí být zahrnuta v případě České republiky do organizační jednotky České společnosti Jana Evangelisty Purkyně z.s.

Rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie – definice (vymezení) oboru

Rekonstrukční chirurgie je disciplína charakterizovaná jemnou operační technikou, pomocí které lze části tkáňových celků na předem definované cévní stopce posunovat, v případě rekonstrukční mikrochirurgie vzájemně napojit přerušené nebo vypreparované drobné cévy a nervy za účelem nahrazení (rekonstrukce) chybějících tkání nebo funkce. Díky mikrochirurgii jsme například schopni opětovně připojit amputované části těla, nahradit lidské tkáně po traumatech nebo chirurgických resekcích nebo v případě vrozených vývojových vad. Lze obnovit přerušenou inervaci mimických svalů, nahradit chybějící motorickou jednotku horní končetiny, zajisti drenáž lymfy končetiny postižené lymfedémem, transplantovat obličej apod.

Obor rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie má specifické nároky na vybavení operačních sálu. Nezbytné jsou lupové brýle, operační mikroskop a specializované jemné nástroje a chirurgický materiál.

Základní premisou pro chirurga je zvládnutí mikrochirurgické operační techniky. To vyžaduje speciální tréning. To ale určitě není dostačující.

Samotné postupy jsou směsicí chirurgické vědy a umění a jejich zvládnutí vyžaduje mnoho let školení.

V souvislosti s rozvojem oboru rekonstrukční mikrochirurgie lze do budoucna očekávat, že si mikrochirurgové v rámci výcviku budou muset osvojit i některá specializovaná vyšetření, např. mapování cévního zásobení přenášených tkání pomocí duplexní sonografie, anebo zvládnutí techniky lymfografie pomocí indocyanové zeleně, tedy že se budou dále stupňovat požadavky na specializovaný výcvik a vzdělávání.

Společnosti rekonstrukční mikrochirurgie v zahraničí

V mnoha státech Evropy i jiných částí světa vznikly národní společnosti rekonstrukční mikrochirurgie. V roce 1990 vznikla Evropská federace společností pro mikrochirurgii (European Federation of Societies for Microsurgery), která sdružuje národní mikrochirurgické společnosti (Slovinsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Rumunsko etc.). Od roku 1999 funguje i Světová společnost rekonstrukční mikrochirurgie (World Society of Reconstructive Microsurgery). Odborná společnost sdružující mikrochirurgy v České republice nadále chybí. Díky aktivní činnosti a navázané mezinárodní spolupráci některými potencionálními budoucími členy České společnosti mikrochirurgie se naskytla reálná možnost v nejbližších letech v Praze uspořádat Světový kongres Mezinárodní společnosti rekonstrukční mikrochirurgie (WSRM). Existence fungující národní mikrochirurgické společnosti je jednou z nepodkročitelných podmínek kandidatury na organizátora této prestižní vrcholné mezinárodní akce.

Poslání a cíle České společnosti rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie

Cílem České společnosti rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie bude rozvíjet vědu a umění mikrochirurgie a vytvořit národní fórum pro sdílení myšlenek, vědomostí a zkušeností. Cílem společnosti bude propojit odborníky-mikrochirurgy napříč různými obory a integrovat jejich znalosti do uznávaných standardů praxe v rekonstrukční mikrochirurgii. Snahou společnosti bude také vytvoření společné platformy pro specialisty z klinické praxe a odborníky z akademických a vědeckých institucí.

Důležitým úkolem České společnosti rekonstrukční mikrochirurgie bude integrovat národní společnost do mezinárodních struktur, jmenovitě do Evropské federace společností pro mikrochirurgii (European Federation of Societies for Microsurgery) a Světové společnosti rekonstrukční mikrochirurgie (World Society for Reconstructive Microsurgery). Vznik národní společnosti rekonstrukční chirurgie je základním předpokladem pro tuto mezinárodní integraci.

Posláním České společnosti rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie bude zejména:

 • podporovat rozvoj a inovace v rekonstrukční mikrochirurgii,

 • vytvářet podmínky pro vzájemné sdílení zkušeností a inovací,

 • zvyšovat povědomí odborné i laické veřejnosti o rekonstrukční mikrochirurgii,

 • podporovat vzdělávání v rekonstrukční mikrochirurgii (pořádání odborných kongresů, pořádání praktických workshopů pro mladé mikrochirurgy),

 • rozvíjet spolupráci, přátelství a dobré kolegiální vztahy mezi členy společnosti

 • usilovat o co nejvyšší standard péče o pacienty, kteří potřebují péči pomocí metod rekonstrukční mikrochirurgie.

Aby mohla Česká společnost rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie plnit své poslání, bude vyvíjet vzdělávací, poradenskou a osvětovou činnost, podporovat rozvoj léčebné péče a zdravotnických služeb v oboru rekonstrukční mikrochirurgie, podporovat uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu, publikační činnost a spolupracovat s odbornými společnostmi u nás i ve světě.

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
přednosta
Klinika plastické a estetické chirurgie

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Pekařská 664/53 | 656 91 Brno
Tel.: +420 543 185 622
zdenek.dvorak@fnusa.cz | www.fnusa.cz