Novinky v sazebníku výkonů Maxilofaciální chirurgie

Vážené kolegyně, kolegové.

V minulém roce jsme započali úpravu a aktualizaci sazebníku výkonů v Maxilofaciální chirurgii.

Letos přibývají do sazebníku výkony:

„65121 ENDOSKOPICKÝ VÝKON V MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGII – ZAVEDENÍ ENDOSKOPU
Jedná se o vizualizaci anatomických nebo patologických struktur či funkce v orofaciální oblasti, v oblasti hlavy a krku pomocí rigidního nebo flexibilního endoskopu včetně prvních 15 minut výkonu. K výkonu se nepočítá režie.
65122 ENDOSKOPICKÝ VÝKON V MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGII – POUŽITÍ ENDOSKOPU Á 15 MINUT
Jedná se o pokračování v zahájeném endoskopickém výkonu – přičtení za každých dalších 15 minut použití endoskopu. Zohledňuje amortizaci endoskopické sestavy. K výkonu se nepočítá režie.
„65100 DIGITÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ OPERAČNÍHO VÝKONU Á 1H
Vykazuje se při softwarovém plánování výkonu za každou 1h práce lékaře. Plánování probíhá při těchto onemocněních a jejich následcích: onkologická onemocnění, úrazy, čelistní a obličejové anomálie, osteonekrózy a osteomyelitidy.
Podrobné definice na szv.mzcr.cz
Dále bych rád připomněl, že s odborností Maxilofaciální chirurgie jsou sdíleny a je možno nasmlouvat tyto výkony definované jinými odbornostmi:
chirurgie
51849 PRŮBĚH PODTLAKOVÉ TERAPIE
51621 POUŽITÍ VIDEOSKOPICKÉ OPERAČNÍ SESTAVY PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT
51627 POUŽITÍ ELEKTROKAUTERU Á 10 MINUT
51818 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ NAD 30 CM ČTVEREČNÍCH
51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA KONTROLOVANÉM PODTLAKU
neurochirurgie (mezioborový výkon)
56419 POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT
oční lékařství
75319 LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE
75373 PROSTÁ EXENTERACE OČNICE
75377 DEKOMPRESE 1 – 2 STĚN OČNICE
75381 REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE
plastická chirurgie
61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
61148 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2 – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU  KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
61150 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2 – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
61152 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2 – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
61313 UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE
61317 IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY
61423 RINOPLASTIKA – SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)
popáleninová medicína
62120 POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)
62420 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – OBLIČEJ
62210 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU
ORL
71781 SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY
71767 SIALOLITEKTOMIE
71787 INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO, EVENTUÁLNĚ FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU
71789 DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU
71657 TRANSANTRÁLNÍ REPOZICE FRAKTURY SPODINY OČNICE (BLOW-OUT)
71660 ODSTRANĚNÍ VZPĚRY PO OPERACI BLOW OUT FRACTURE
71673 CALDWELL-LUCOVA OPERACE
71683 LIGATURA A. ETHMOIDALIS ANT.
71717 TRACHEOTOMIE
71747 ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN
71753 UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE
71755 UZÁVĚR ANTROALVEOLÁRNÍ KOMUNIKACE
71769 EXSTIRPACE SUBMANDIBULÁRNÍ NEBO SUBLINGUÁLNÍ ŽLÁZY
71777 PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA – EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE
71813 LIGATURA A. MAXILLARIS INT.
71815 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU DO 10 CM
71757 FARYNGEKTOMIE PARCIÁLNÍ – TRANSHYOIDNÍ NEBO LATERÁLNÍ
71771 PAROTIDEKTOMIE TOTÁLNÍ KONZERVATIVNÍ
71773 PAROTIDEKTOMIE RADIKÁLNÍ
71775 PAROTIDEKTOMIE LATERÁLNÍ KONZERVATIVNÍ
71779 REKONSTRUKCE DUCTUS STENONI
71817 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU NAD 10 CM
+ mezioborové výkony (významné tučně)
09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE
09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE
09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
09117 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET
09119 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET
09121 PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY
09123 ANALÝZA MOČI CHEMICKY
09125 PULZNÍ OXYMETRIE
09127 EKG VYŠETŘENÍ
09129 FRAGILITA KAPILÁR
09131 KRVÁCIVOST PODLE DUKE
09133 SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ
09135 UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH
09137 UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH
09139 UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH
09141 UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ
09142 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI MOŽNÉHO ZEMŘELÉHO DÁRCE K ODBĚRU ORGÁNŮ – INDIKACE ODBĚRU
09144 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI MOŽNÉHO ZEMŘELÉHO DÁRCE – KONTRAINDIKACE K ODBĚRU ORGÁNŮ
09211 NEODKLADNÁ PÉČE POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MINUT
09213 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 10 MINUT
09215 INJEKCE I. M., S. C., I. D.
09216 INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221 INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09223 INTRAVENÓZNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET
09225 KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)
09227 I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ
09231 ZAVEDENÍ KATETRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFUZI
09233 INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTEZIE
09234 OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU, OŠETŘENÍ RÁNY STERISTRIPEM
09235 ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM^2
09239 SUTURA RÁNY A PODKOŽÍ DO 5 CM
09241 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ 10 CM^2 – 30 CM^2
09245 ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU
09247 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ
09249 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ
09251 PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY
09253 UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507 PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09509 OŠETŘENÍ HANDICAPOVANÉHO PACIENTA
09511 MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09519 KONZÍLIUM SPECIALISTOU – NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA
09521 ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MINUT
09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
09527 PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO – MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
09532 VÝKON PROHLÍDKY DISPENZARIZOVANÉ OSOBY
09541 APLIKACE LÉČIVA DO PORTU A PRŮPLACH PORTU
09543 SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ
09550 INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)
09551 INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)
09552 SIGNÁLNÍ VÝKON VÝDEJE JEDNOHO DRUHU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZÁKLADNÍ DISPENZACE A SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVA
09555 OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET
09561 VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
09563 VÝKON LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
09564 PÉČE SPOJENÁ S PŘEVZETÍM PACIENTA OD ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
09567 ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ
09569 ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ
09572 VÍCEČETNÝ ZÁKROK
11140 ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU – PICC
22349 AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM PRACOVIŠTI)
25211 SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE)
25235 INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA
47277 RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON (PŘIČTI K CHIRURGICKÉMU VÝKONU Á 15 MINUT)
51881 MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
51909 ČAS STRÁVENÝ TRANSPORTEM ODBĚROVÉHO TÝMU Á 1 HODINA
51911 ORGANIZACE A KOORDINACE ODBĚRU ORGÁNŮ ZEMŘELÉHO DÁRCE A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Á 120 MINUT
71823 POUŽITÍ MIKROSKOPU PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT
76801 POUŽITÍ TELEVIZNÍHO ŘETĚZCE PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT
99012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM
99013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM
Letos byly dále schváleny změny traumatologických výkonů našeho sazebníku, které budou uveřejněny a vejdou v platnost v r. 2025.