Materiály

Maxilofaciální traumatologie - postupy AO

Traumatologie hlavy a krku - ISHANT

Dentální traumatologie - IADT

https://radiopaedia.org/

Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony

Royal College of Surgeons: Clinical Guidelines

AAOMS - White papers - Reports or guidelines issued by the AAOMS

University of Cape Town - Open Access Atlas of Otolaryngology, Head & Neck Operative Surgery

NCCN Guidelines

ESMO - HNCC guidelines

Medscape 2019 - Head and Neck Cancer Treatment Protocols

AAPD - Guideline on Acquired Temporomandibular Disorders in Infants, Children, and Adolescents 2015

NICE - Guidance: Total prosthetic replacement of the temporomandibular joint

NHS Guideline - Managing patients who are taking warfarin and undergoing dental treatment

ČSK - Odborné stanovisko k ošetřování pacientů léčených antiresorpční terapií

ČSK - Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 2/2020 k injekční aplikaci botulotoxinu Orálním a maxilofaciálním chirurgem a Zubním lékařem.

ČSK - Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 3/2020 ke stomatochirurgickým výkonům u pacientů s medikací ovlivňující hemostázu v ambulantní praxi.

JAMA Surgery - Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017

NICE - Guidance: Therapeutic sialendoscopy

ČSORL - Příručky pro praxi

AHRQ - Clinical practice guideline: Bell's palsy 2013

ČSV SSM - Doporučení české společnosti spánkové medicíny

ČOS, ČRS - MR vyšetření u pacientů s fixními ortodontickými aparáty

https://www.mediprofi.cz/ - Databáze odborných textů pro zdravotnictví

Latina pro chirurgické obory

https://maxfacts.uk/


Články

Osteoradionecrosis of the Jaws Clinico - Therapeutic Management A Literature Review and Update

Definition of an Effective Oral Appliance for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring A Report of the American  Academy of Dental Sleep Medicine

Oral appliance Therapy in Sleep Apnea Syndromes A Rewiev 2004

Sjögrenův syndrom - přehledový článek

Current principles in microsurgical nerve repair

Indication and technique for the reconstruction of nerve defects in head and neck

Wound Management and Nutrition for Optimal Wound Healing

Postoperative Care of Oral and Maxillofacial Surgery Patients

Principles of Periocular Reconstruction following Excision of Cutaneous Malignancy

Xanthelasma Palpebrarum: A Review and Current Management Principles

Chirurgická léčba orbitálních karcinomů v rámci mezioborového týmu Stomatologické a Oční kliniky FN Plzeň

https://youtu.be/EPjlA8YAALg

Biotisk čelisti v TV Prima

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/01032020

Rekonstrukce dolní čelisti titanovou dlahou na ÚČOCH VFN

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ct24/svet/1351380-odbornici-z-cvut-vytvorili-implantat-pouzitelny-pri-operacich-celisti

Laloková plastika na ÚČOCH VFN

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1934944-udalosti-unikatni-operace-celisti

Laloková plastika na ÚČOCH KNTB

http://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/14-10-2017-zpravy-uriznutou-cast-jazyka-nahradili-lekari-tkani-z-ruky

Blokové disekce krčních uzlin u orálních spinaliomů a salivárních karcinomů ÚČOCH FN Plzeň

https://youtu.be/uhioBzcKXjY

prof. MUDr. et MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.: Lepší než shromažďovat hmotné statky je upevňovat přátelství

https://youtu.be/mA98cgNjtZs

Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.: Záhadná nemoc Karla IV. na podzim roku 1350

https://youtu.be/rxj_hMIkSho